Menu

1) Przetwarzanie danych osobowych
a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia
01.01.2020r.

2) Administrator
Administratorem danych osobowych jest:
purest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 5/131, 02-673 Warszawa
Kontakt do administratora danych osobowych: iodo@purest.pl

3) Źródło danych osobowych
Twoje dane osobowe są pozyskiwane:
a) bezpośrednio od Ciebie – przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronach WWW,
np. podczas rejestracji w naszych systemach lub formularzach kontaktowych;
b) bezpośrednio od Ciebie – ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat;
c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Tobą, Twoim pracodawcą, dostawcą, klientem), w szczególności w celu
realizacji zamówienia;
d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;
e) z publicznie dostępnych rejestrów – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych udostępnionych w publicznych
rejestrach, np. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy.

4) Cel i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą
prawną:
a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku
z realizacją zamówienia;
b) utrzymywanie Twojego konta w moim systemie transakcyjnym – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku ze
sposobem organizacji moich procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz wymogami
technologicznymi;
c) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej – wykonanie
umowy;
d) świadczenie usług wsparcia – nasz prawnie uzasadniony interes związany z monitorowaniem wykorzystania usług wsparcia
oraz dokumentowania ich przebiegu i zakresu;
e) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
f) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
g) prowadzenie rejestru korespondencji – nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności
wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
h) obsługa należności (w tym z użyciem zautomatyzowanego podejmowania decyzji) – nasz prawnie uzasadniony interes
polegający na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
i) wysyłanie informacji handlowych – Twoja zgoda na przetwarzanie;

5) Kategorie danych osobowych
W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, możemy przetwarzać Twoje dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty
decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług. Najczęściej przetwarzamy Twoje Dane
Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość, kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica,
miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). W celu założenia i korzystania z konta
w naszym systemie transakcyjnym niezbędne jest przetwarzanie Twojego adresu poczty elektronicznej i plików „cookies”.
Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną,
dostarczenia zamówionego dzieła i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. rachunków). Jeżeli nie
podasz tych danych lub nie pozwolisz na przetwarzane plików „cookies” – niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego
zamówienia (usługi świadczone drogą elektroniczną). Jeśli udostępnisz nam swoje Dane Kontaktowe (np. imię, nazwisko, nr
telefonu, adres poczty elektronicznej lub inny identyfikator internetowy) – będziemy w stanie informować Cię o postępach realizacji
Twojego zamówienia lub przebiegu wykonywania umowy oraz istotnie podniesie to jakość naszej relacji biznesowej. W
związku z Twoją płatnością możemy przetwarzać Dane Rozliczeniowe (np. numer konta bankowego, identyfikator nadany przez
podmiot realizujący płatność). Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali dane tego typu – musisz dokonać płatności gotówką.
Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności,
integralności i poufności.

6) Kategorie odbiorców danych osobowych
Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zamówień/umów możemy
jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach
uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając
z Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe mogę udostępniać innym administratorom:
a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania
przesyłek i korespondencji;
b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności,
zwrotami itp;
c) podmiotom związanym z obsługą wierzytelności (komornicy, windykatorzy, biura informacji gospodarcze) – np. w związku
z koniecznością wyegzekwowania należności;
d) dostawcom (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, dostawcy) – np. w związku z uzyskaniem cen specjalnych lub usługą
wsparcia;
e) wykonawcom – np. w związku ze zleconą przez Ciebie realizacją przygotowanego przeze mnie projektu;
Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom przetwarzającym:
e) agencjom (agencje reklamowe i marketingowe, podmioty pośredniczące w organizacji akcji marketingowych) i tylko za
Twoją zgodą – np. akcje reklamowe i promocyjne, organizacja wydarzeń i szkoleń;
f) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia
technicznego, podmioty udostępniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni,
dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym
przetwarzania danych w „chmurze”;
g) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym
podwykonawcom);

7) Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane
Twoje dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej
wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:
a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego – typowo 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub
dochodzenia roszczeń – typowo 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w moim systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia – do dnia uwzględnienia
Twojego prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie;

8) Twoje prawa
Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych osobowych;
g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

9) Pliki „cookies” i automatyczne podejmowanie decyzji
Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celu umożliwienia działania naszego systemu oraz w celach
technicznej statystyki realizowanej przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics. Dane osobowe nie będą wykorzystywane
do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10) Zmiany Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie poprzez
opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych
przed wejściem zmian w życie.

error: Kopiowanie wzoru (części lub całości) grozi rozbiórką nagrobka, odpowiedzialnością karną oraz finansową zarówno po stronie klienta, jak i wykonawcy. Wzory PUREST podlegają ochronie prawem autorskim, są zgłaszane do Urzędu Patentowego RP. Ochronę prawną sprawuje Kancelaria Adwokacka Krzysztof Zuber, która jest znana na rynku m.in. z wygranych, głośnych na Śląsku spraw dot. plagiatu nagrobków.
Follow Us: