Menu

Wzór nr P24

1 250 2 500 

Clear
Sku: N/A

Licencja zawiera: imienny dokument potwierdzający nabycie licencji niewyłącznej na dany wzór, która uprawnia nabywcę do jednokrotnego użycia wzoru w danym miejscu. Numer kwatery i adres cmentarza jest integralną częścią umowy licencyjnej, podobnie jak wymóg oznaczenie nagrobka stanowiący podstawę ochrony prawnej w przypadku nielegalnych kopii.

Na co zwrócić uwagę:
1. każdy cmentarz ma swój regulamin i może mieć swoje wytyczne dot. np. wymiarów nagrobków, możliwości sadzenia roślin, rodzaju nawierzchni ścieżek,
2. adaptacja wzorów pod groby ziemne, gdzie nie przewiduje się dodatkowego pochówku trumnowego, jest zwykle bezproblemowa,
3. adaptacja wzorów pod groby z piwnicą murowaną ma więcej obostrzeń, ponieważ wzór należy dostosować do wymiarów piwnicy; niektóre wzory, gdzie występują nasadzenia roślin na równi z ziemią, można wdrożyć wykonując przeróbkę piwnicy, o ile ewentualny dodatkowy pochówek jest urnowy a nie trumnowy.
4. przy ewentualnym dodatkowym pochówku trumnowym nagrobki wymagają często demontażu (zarówno w przypadku grobu ziemnego, jak i grobu z murowaną piwnicą)

Dlatego pamiętaj:
1. poproś wykonawcę pomnika nagrobnego o analizę możliwości realizacji wzoru w danym miejscu,
2. przed zleceniem realizacji pomnika nagrobnego uzyskaj pisemne pozwolenie od zarządcy cmentarza.

Licencja na wzór, bez dokumentacji: idealna dla osób, które chcą legalnie skorzystać ze wzoru, ale nie potrzebują dokumentacji z wymiarami i są w stanie z pomocą swojego wykonawcy na podstawie wizualizacji zaadoptować wzór do danego miejsca. W tej opcji otrzymują Państwo:
- propozycje materiałowe,
- prawo do legalnego skorzystania ze wzoru w formie licencji niewyłącznej jednokrotnego użytku,
- informację o ochronie prawnej wzoru wysyłanej w formie pliku wykonawczego do wypiaskowania przez liternika lub na życzenie w formie tabliczki do zamontowania na nagrobku;
Licencja na wzór, z szablonem dokumentacji dla wymiarów z wizualizacji: oferowana szablonowa dokumentacja jest znacznym ułatwieniem przy modyfikacji proporcji do danego miejsca, wymaga jednak zaangażowania wykonawcy i Licencjobiorcy, by uzyskać jak najlepszy efekt. W tej opcji otrzymują Państwo:
- wymiary bryły widocznej nad ziemią,
- grubość płyt,
- szablon literniczy w pliku cdr ze wskazaniem fontu,
- propozycje roślin,
- propozycje materiałowe,
- prawo do legalnego skorzystania ze wzoru w formie licencji niewyłącznej jednokrotnego użytku,
- informację o ochronie prawnej wzoru wysyłanej w formie pliku wykonawczego do wypiaskowania przez liternika lub na życzenie w formie tabliczki do zamontowania na nagrobku
Dokumentacja jest wysyłana mailowo w ciągu 10 dni roboczych od dokonania formalności.
Licencja na wzór, z dokumentacją indywidualnie dopasowaną do danego miejsca: opcja rekomendowana, ponieważ minimalizuje ryzyko ewentualnych błędów i jest dopasowana do indywidualnych wytycznych. Projekt jest opracowywany na podstawie wymiarów i fotografii wysłanych przez Licencjobiorcę. Mailowo wysyłane są informacje z opisem jakie wymiary są potrzebne. Projektant weryfikuje otrzymane materiały, jeśli nie ma uwag to rozpoczyna proces projektowy. W tej opcji otrzymują Państwo:
- do wykorzystania 20 godzin zdalnej pracy projektanta na:
dopracowanie wymiarów bryły widocznej nad ziemią dopasowanych indywidualnie do danego miejsca, grubości płyt, propozycje materiałowe, projektu literniczego z konkretnymi danymi osobowymi w pliku cdr z zastosowaniem unikatowego fontu, propozycji roślin; możliwość spersonalizowania wzoru wg indywidualnych wytycznych; wizualizacje 3d z wkomponowanymi gabarytami sąsiednich nagrobków; wsparcie projektanta na etapie koncepcyjnym oraz wykonawczym (w tym zdalne konsultacje z wykonawcą, zbieranie wycen, poszukiwanie materiałów); inne prace wg potrzeby; możliwość wskazania sprawdzonego wykonawcy i poprowadzenia projektu od koncepcji do realizacji; zdalny nadzór autorski, aby projekt był spójny z realizacją
- prawo do legalnego skorzystania ze wzoru w formie licencji niewyłącznej jednokrotnego użytku,
- informację o ochronie prawnej wzoru wysyłanej w formie pliku wykonawczego do wypiaskowania przez liternika lub na życzenie w formie tabliczki do zamontowania na nagrobku
Dokumentacja jest wysyłana mailowo w ciągu 10 dni roboczych od akceptacji wizualizacji.
UWAGA: Niezależnie od wybranej opcji szczegóły dot. konstrukcji i montażu leżą po stronie wykonawcy, podane wymiary powinny zostać zweryfikowane przez wykonawcę w naturze przed realizacją nagrobka; dokumentacja zawiera wymiary netto tj. widoczne nad gruntem (nie uwzględnia elementów pod gruntem, które powinny zostać dobrane przez wykonawcę).
Prezentowane wzory są efektem kilku lat pracy i rozważań jak poprawić estetykę funeralną.
Kupujący licencję (Licencjobiorca) otrzymuje na maila potwierdzenie zamówienia oraz umowę licencyjną, która zobowiązuje Licencjobiorcę do: „(...) poszanowania praw osobistych Licencjodawcy, a w szczególności prawa do: a) oznaczania nagrobka w informację o ochronie prawnej wzoru i autorstwie projektu, co stanowi podstawę ochrony prawnej w przypadku nielegalnych kopii (informacja jest subtelna, jej umiejscowienie jest ustalane z Licencjobiorcą), b) udostępnienia czytelnych zdjęć z realizacji utworu, z różnych kadrów, c) umożliwienia Licencjodawcy wykorzystywania wizerunku utworu lub/i realizacji i ich publikacji, pod warunkiem zachowania anonimowości dot. osoby pochowanej, o ile nie ustalono inaczej. (...)”
Korzystanie ze wzorów, zarówno w części lub w całości, bez pisemnej zgody autora jest zabronione (modyfikacja wymiarów lub materiału lub kompozycji napisu lub skorzystanie z części projektu nie zwalnia od odpowiedzialności). Bezprawne skorzystanie z materiału umieszczonego m. in. na stronach www lub z realizacji grozi odpowiedzialnością prawną w tym karną (Dz. U. nr 24 poz. 83; art: 78, 79, 80). W przypadku stwierdzenia naśladownictwa odpowiedzialność za bezprawne skorzystanie ze wzoru lub jego części ponosi zarówno zamawiający jak i wykonawca z przewidzianymi prawem roszczeniami, w tym także z żądaniem rozebrania pomnika nagrobnego na koszt właściciela nagrobka. Ochronę prawną sprawuje Kancelaria Adwokacka Krzysztof Zuber.
error: Kopiowanie wzoru (części lub całości) grozi rozbiórką nagrobka, odpowiedzialnością karną oraz finansową zarówno po stronie klienta, jak i wykonawcy. Wzory PUREST podlegają ochronie prawem autorskim, są zgłaszane do Urzędu Patentowego RP. Ochronę prawną sprawuje Kancelaria Adwokacka Krzysztof Zuber, która jest znana na rynku m.in. z wygranych, głośnych na Śląsku spraw dot. plagiatu nagrobków.
Follow Us: